026 3421 920 0-5

بیمه شخص ثالث

بیمه خودرو (شخص ثالث )

بيمه شخص ثالث يكي از بيمه هاي اتومبيل است و بنا به قانون مصوب ۱۳۴۷/۹/۲۶ و براي هماهنگي با سيستمهاي حمايتي در جهان، اين بيمه اجباري شد.

به موجب ماده يك قانون شخص ثالث، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تيلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن – اعم از اينكه اشخاص حقوقي باشند – مسئول جبران خسارتهاي بدني و مالي اي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص وارد شود و نيز مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد يكي از شركتهاي بيمه داخلي بيمه نمايند .

بيمه شخص ثالث مسئوليت راننده را در مقابل اشخاص ديگر بيمه مي كند. حال چرا مي گويند شخص ثالث؟ علت آن است كه اصولا در بيمه همواره دو طرف بيمه گر و بيمه گذار را داريم در حاليكه در اينجا شخص ديگري وارد مي شود كه نه بيمه گر است و نه بيمه گذار و اگر خسارتي به طرف سوم و ثالث وارد شود، زيان وارده جبران می گردد . اصطلاح شخص ثالث تنها مربوط به افراد نمي شود و اگر اتومبيل بيمه شده با اتومبيل و يا شئ ديگر نيز برخورد کرده و به آن خسارت بزند، آن خسارت نيز از طريق شخص ثالث قابل جبران است. در واقع عنوان شخص ثالث در اينجا به طرف سوم قضيه ( كه نه بيمه گر است و نه بيمه گذار ) اطلاق مي گردد .

خطرات اصلي مورد پوشش بيمه شخص ثالث:

در بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه دو نوع پوشش جاني و مالي وجود دارد. در واقع حداقلي كه در قانون براي اين بيمه تعيين شده تعهد اصلي بيمه گر است كه بيمه اجباري نيز ناميده مي شود .

پوشش جاني حداكثر خسارتي است كه در صورت بروز حادثه جاني براي شخص ثالث خسارت ديده پرداخت مي گردد. خسارتهاي وارد به اشخاص ناشي از تصادف ، سقوط ، آتش سوزي يا انفجار وسيله نقليه اي كه داراي بيمه شخص ثالث بوده و نيز خسارتهايي كه از محمولات وسيله نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود.