026 3421 920 0-5

وام بیمه نامه

وام بيمه‌نامه 

 

سرمايه‌گذاري منابع حاصل از بيمه‌نامه‌ها يكي از جمله مهمترين وظايف شركت بيمه البرز به منظور بالابردن قابليت پاسخگوئي شركت در قبال بيمه‌گذاران است.
- شركت بيمه البرز سعي مي‌كند در چارچوب مقررات شوراي عالي بيمه، بهترين سرمايه‌پذيران را براي سرمايه‌گذاري منابع انتخاب كند. در اين راستا، بيمه البرز براي دارندگان بيمه‌نامه عمر خود يك برتري خاص (حق شفعه) در تقاضاي آنان براي سرمايه‌پذير بودن منابع سرمايه‌گذاري قائل شده و تا مادامي كه هر يك از دارندگان بيمه‌هاي عمر بخواهند سرمايه‌پذير بيمه البرز باشند، منابع را در قالب وام در اختيار هيچ سرمايه‌پذير ديگري قرار ندهد.
- از ديگر امتيازات بيمه البرز براي بيمه‌گذاراني كه سرمايه‌پذير مي‌شوند آن است كه براي دريافت منابع سرمايه‌گذاري نيازي به سپردن هيچگونه وثيقه و ضمانت ندارند و مبلغ وام به پشتوانه وجود بيمه‌نامه آنان كارسازي مي‌شود.
- سقف سرمايه‌پذيري هر بيمه‌گذار تا ميزان ۹۰ درصد ارزش بازخريد بيمه‌نامه وي خواهد بود.
- ترتيب استرداد وام با توافق بين بيمه البرز و بيمه‌گذار تعيين مي‌شود.