026 3421 920 0-5

بخش سوم (الحاقیه)

بخش سوم : الحاقيه

۱. آيا بعد از تعويض پلاك نياز به اعلام به شركت بيمه و ثبت الحاقيه مي‌باشد؟
- در صورت هرگونه تغيير در مشخصات و كاربري خودرو مراتب مي‌بايست به بيمه‌گر اعلام گردد.

۲. چرا در زمان افزايش تعهدات تاريخ اثر الحاقيه از ساعت صفر روز بعد مي‌باشد؟
- طبيعتاً بر خلاف اصول بيمه چنانچه بيمه‌گذاري خسارت ديده باشد و اقدام به خريد الحاقيه افزايش تعهدات بكند از اين طريق شركت متحمل زيان مي‌شود. بنابراين مطابق با بيشتر الحاقيه‌ها در رشته‌هاي ديگر، تاريخ اثر به روز بعد موكول مي‌شود.

۳. بازديد از خودرو در بيمه‌هاي ثالث (صدور الحاقيه) از چه سقف مالي به بالا الزامي و به چه علت است؟
- براي بيمه‌نامه‌هاي انفرادي صدور الحاقيه افزايش تعهدات تا سقف تعهدات اجباري نياز به بازديد خودرو ندارد.

۴. چرا صدور الحاقيه افزايش تعهد در دفاتر نمايندگاني به غير از واحد صدور امكان پذير نمي‌باشد؟
- امكان صدور الحاقيه نياز به ديد عمومي سيستم مي‌باشد و در صورت ايجاد ديد عمومي براي نمايندگان تمامي اطلاعات بيمه نامه‌ها و بيمه‌گذاران براي ساير نمايندگان قابل مشاهده مي‌گردد .