026 3421 920 0-5

قلمرو قانونی شرایط بیمه نامه ها

قلمرو قانوني شرايط بيمه‌نامه

۱) اين بيمه‌نامه تابع قانون بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران است و اين تابعيت چه در داخل و چه خارج از ايران همواره پابرجا خواهد ماند.
۲) در صورت تغيير قوانين جاري در طول مدت بيمه به نحوي كه بر شرايط بيمه اثرگذار باشد، مادامي كه بيمه‌گذار و بيمه‌گر براي تغيير شرايط موافقت نكرده باشند، شرايط بيمه تابع قوانين قبلي خواهد بود. مگر اينكه تغيير شرايط به صراحت در قوانين جديد الزام‌آور شده باشد كه در اين حالت اگر بيمه‌گذار با تغيير موافق نباشد، بيمه‌نامه براساس ‏شرايط، فسخ يا ابطال مي‌گردد.
۳) شرايط عمومي، خصوصي و شرايط ويژه بيمه‌نامه براساس قوانين و مقررات جاري و عرف بيمه در ايران مورد توافق بيمه‌گذار و بيمه‌گر بوده و جزو مقررات اين بيمه‌نامه است.
۴) در صورت وجود تعارض بين مفاد شرايط عمومي، خصوصي و شرايط ويژه، همواره مفاد شرايط خصوصي در درجه اول، مفاد شرايط ويژه در درجه دوم و مفاد شرايط عمومي در درجه سوم، داراي تقدم و ارجحيت در رعايت است.
۵) سرمايه‌هاي بيمه مورد تعهد بيمه‌گر در اين بيمه‌نامه، از جنس ديه، ارثيه و دارايي‌هاي قابل تعقيب از سوي طلبكاران بيمه‌گذار و شخص بيمه شده نبوده و ضوابط مربوط به ديات، ارث و قوانين مربوطه ناظر بر تعيين غرامت‌هاي اين بيمه‌نامه نيست.
۶) براي موارد پيش‌بيني نشده در شرايط عمومي، خصوصي و شرايط ويژه بيمه‌نامه، طبق قانون بيمه و ساير قوانين و مقررات جاري كشور عمل خواهد شد.