026 3421 920 0-5

بیمه واحدهای مسکونی - طرح همگانی

بیمه آتش سوزی (بیمه واحدهای مسکونی - طرح همگانی)

بیمه آتش سوزی به جبران خسارات وارده و تامین زیان های مالی و مادی وارده به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول افراد حقیقی و حقوقی در برابر حوادث آتش سوزی می پردازد.

همانطور که بیان شد بیمه آتش سوزی خسارات مالی را تحت پوشش خود قرار میدهد نه خسارات جانبی که به افراد وارد می شود. البته این بیمه خسارات وارده به اشخاص ثالث که توسط آتش سوزی به آنها وارد شده و مسئولیت آن به عهده بیمه گزار باشد بیمه آتش سوزی این خسارات را تحت پوشش قرار می دهد و یا به صورت جدا از طریق بیمه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه گر قرار می گیرد.