026 3421 920 0-5

بخش نهم (تعهدات و پوشش ها )

 بخش نهم : تعهدات و پوشش‌ها

۱. چرا موقع صدور بيمه‌نامه براي افزايش تعهدات مالي بايد عكس در سيستم ثبت شود؟
- چون بيم صدور الحاقيه افزايش تعهدات براي مورد خسارتي مي‌رود البته در صورت تعهد كتبي بيمه گذار مبني بر عدم خسارت بازديد و عكس اجباري نمي باشد.
۲. چرا تعهدات ماه حرام و عادي در بيمه‌نامه تفكيك نمي‌شود؟
- طبق ماده ۸ قانون بيمه شخص ثالث حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم در صد (۲.۵%) تعهدات بدني خواهد بود . بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارتهاي مالي بيش از حداقل مزبور ، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن ، بيمه تكميلي تحصيل كند . 

۳. آيا افزايش تعهد مالي بدون افزايش تعهد جاني امكان‌پذير است؟
- بله

۴. با توجه به تورم و قيمت بالاي وسايل و قطعات خودروها (مخصوصاً خارجي) چرا سقف تعهد‌هاي مالي پايين مي‌باشد و جوابگوي خسارت نيست؟
- تعهدات مالي مازاد بر ۲.۵% مبلغ ديه در ماههاي حرام در صورت درخواست بيمه گذار قابل خريداري بوده و با صدور الحاقيه افزايش تعهدات و پرداخت حق بيمه متعلقه، تعهدات بيمه نامه افزايش مي يابد.

۵. آيا افت قيمت خودرو تحت پوشش مي‌باشد؟
- خير

۶. آيا تعدد ديه در بيمه‌نامه شخص ثالث لحاظ شده و پوشش دارد؟
- بلي

۷. چرا جهت پوشش راننده بيمه‌نامه جداگانه صادر نمي‌گردد؟
- در آئين‌نامه شماره ۶۷ شوراي عالي بيمه تصريح گرديده است كه شركتهاي بيمه موظفند همزمان با صدور بيمه‌نامه شخص ثالث، راننده وسيله نقليه مسبب حادثه را با رعايت مواردي تحت پوشش بيمه حادثه قرار دهند.
پوشش حوادث راننده بر اساس اين آئين نامه اجباري است در صورت تفكيك صدور آن مشكلات ناشي از عدم مراجعه پيش مي‌آيد.

۸. بيمه نامه شخص ثالث در هر حادثه چند نفر جاني پوشش مي دهد؟
- ماده۱۲ـ تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) اين قانون است.
- در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيان ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي شود.
- ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و كاربري آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
- در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي شود.
- تبصره ـ تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) اين قانون مي باشد. در مواردي كه مجموع خسارات بدني زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت مي شود.

۹. بيمه نامه خودرو چه خسارت هاي را پوشش مي دهد؟
- هرگونه سانحه ناشي از وسايل نقليه و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه.

۱۰. اگر در يك حادثه به بيش از يك نفر زيان جاني برسد چگونه است؟آيا بيمه ديه افراد ديگر را هم پوشش مي‌دهد؟
رجوع به پاسخ سوال۸

۱۱. چرا در بيمه بدنه افت خودرو پرداخت نمي گردد؟
- با توجه به بند ۷ ماده ۵ آئين نامه شماره ۵۳ شوراي عالي بيمه (شرايط عمومي بيمه بدنه)، كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع حطرات بيمه شده باشد، تحت پوشش بيمه بدنه نمي باشد.

۱۲. سقف پرداخت در بيمه بدنه بدون كروكي چقدر مي باشد؟
در صورت تائيد خسارت توسط كارشناس بيمه گر، مشروط بر آنكه خسارت كمتر ۲.۵% مبلغ ديه در ماههاي حرام باشد نيازي به ارائه كروكي نمي باشد ليكن مازاد بر مبلغ مذكور و يا در صورت عدم تاييد حادثه توسط كارشناس، ارائه مدارك قضائي و انتظامي (كروكي) الزامي مي باشد. لازم به ذكر است پرداخت خسارت مازاد بر ۵/۲% مبلغ ديه بدون ارائه كروكي (در صورت تائيد حادثه توسط كارشناس بيمه گر) منجر به كسر مبلغي به عنوان كسورات عدم كروكي از خسارت خواهد شد.

۱۳. چرا تعهدات ديه را فقط جهت اشخاص ثالث مي توان بالاتر از سقف تعيين شده بالا برد ولي جهت راننده ثابت است؟

حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد و طبق ماده۳ـ دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ كند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن مي باشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام كند. آيين نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.