026 3421 920 0-5

مهلت اعلام خسارت بیمه های مسئولیت

مهلت اعلام خسارت بيمه هاي مسئوليت
 
هنگام بروز خسارت به استناد ماده ۱۵ قانون بيمه ، بيمه گذار مي بايست براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عرفاً هر كسي از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد.
بيمه گذار موظف است در صورت وقوع حادثه مشمول بيمه، بلافاصله بوسيله دورنگار و يا تلفن و متعاقباً حداكثر ظرف مدت ۵ روز بوسيله نامه مراتب را به بيمه گر يا نماينده آن اعلام نمايد و بيمه گر نيز در اسرع وقت از محل حادثه بازديد و نتيجه دريافت و يا عدم دريافت خسارت را كتبا به بيمهگذار اعلام خواهد نمود.