026 3421 920 0-5

بیمه مهندسی(توضیح)

بیمه مهندسی(توضیح)

بیمه مهندسی در اصل ضمانت کننده سرمایه در بخش های خصوصی و عمومی بوده و دلیلی بر رونق چرخه اقتصادی می باشد. بیمه مهندسی تمامی افراد ذی نفع در طرح های زیر بنایی، صنعتی و عمرانی که شامل صاحبکار، مهندسین مشاور و پیمانکاران اصلی و فرعی بوده را در برابر حوادث تحت حمایت خود قرار خواهد داد و خسارت های مادی مورد بیمه و غرامت مربوط به مسئولیت مدنی دست اندرکاران اجرایی در برابر افراد شخص ثالث را میپردازد.

در واقع بیمه با ایجاد امنیت روحی و روانی در زمینه مواجه با حوادث، نگرانی های مربوط به حوادث ناگوار را کم نموده و به روان شدن چرخه زندگی و کار منجر می شود. در صورت عدم وجود پوشش های بیمه ای، فعالیت در زمینه های اقتصادی بیمناک بوده و مورد اطمینان نیست.

با در نظر گرفتن این که یکی از دلایل مهم در رشد و توسعه وجود امنیت سرمایه می باشد و این امر بزرگ بدون وجود بیمه قابلیت تحقق را ندارد، از این رو شرکتهای بیمه با ارائه و پذیرش انواع پوششهای بیمه ای و با هر سرمایه ای در تلاش هستند تا در کنار به وجود آوردن امنیت در سرمایه گذاری، نقشی خطیر در ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان را ایفا کند.

بیمه های مهندسی عبارتند از :

1- بیمه مهندسی پیمانکاران

2- بیمه مهندسی سازه ها

3-بیمه مهندسی کالا،ماشین آلات وتجهیزات -فساد کالا در سردخانه

4-بیمه مهندسی کالا،ماشین آلات وتجهیزات -عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

5-بیمه مهندسی کالا،ماشین آلات وتجهیزات -شکست ماشین آلات

6-بیمه مهندسی کالا،ماشین آلات وتجهیزات - تمام خطرات نصب

7-بیمه مهندسی کالا،ماشین آلات وتجهیزات - تجهیزات الکترونیک

8-بیمه مهندسی کالا،ماشین آلات وتجهیزات -ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

9-بیمه مهندسی کالا،ماشین آلات وتجهیزات

10- بیمه مهندسی (ریسک های تکمیل شده ساختمانی)

11- بیمه مهندسی (عیوب اساسی و پنهان ساختمان)