026 3421 920 0-5

بیمه مسئولیت مدنی (حرفه ای ) مهندسین ناظر ، طراح ، محاسب ساختمان


بیمه مسئولیت مدنی ( حرفه ای ) مهندسین ناظر، طراح، محاسب:

 مسئوليت مدني و حرفه اي مهندسان ناظر در قبال مالکان ، اشخاص ثالث ، کارکنان و کارگران اجرائي پروژه ساختماني ، بدين معني که چنانچه در نتيجه سهل انگاري ، قصور ، غفلت ، خطا و اشتباه حرفه اي بيمه گذار در محل ملک مورد محاسبه ، طراحي و نظارت ، خسارت بدني و مالي به مالکان ،اشخاص ثالث ، ساختمان هاي مجاور ، کارگران و کارکنان پروژه ساختماني وارد آمد و بيمه گذار مسئول جبران آن شناخته شد بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و يا در صورت لزوم بر اساس مراجع قضائي نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد .

تعهد ۱۰ سال آینده بیمه نامه:

- تعهد بيمه گر  : براي هر ساختمان از زمان صدور پروانه ساختماني و يا کليه پروژه هايي که در طول مدت اعتبار بيمه نامه (۳۶۵ روز) مورد تائيد و منجر به صدور پايان کار از سوي بيمه گذار گرديده است  به مدت ۱۰ سال تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد .

تعهد ۱۰ سال گذشته بیمه نامه:

- مسئوليت ۱۰ سال کارهاي نظارت ، محاسبات ،طراحي قبلي مهندسي تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد. ( در بازه زماني ۳۶۵ روزه بيمه نامه از تاريخ شروع تا تاريخ انقضاء بيمه نامه ) به شرط آنکه هيچگونه خسارتي براي عضو مهندس تا قبل از شروع بيمه نامه ثبت و اعلام نشده باشد.
خسارتهايي که خارج از وظايف مهندس قيد شده در پروانه صادره از سازمان نظام مهندسي استان البرز ميباشد جزو تعهدات بيمه گر نمي باشد.

جدول تعهدات بیمه نامه مسئولیت مهندسین ساختمان ( ناظر ، طراح ، محاسب ) سال ۱۴۰۳

    

  مدت اعتبار بیمه نامه یکساله با پوشش ۱۰ سال گذشته یکساله با پوشش ۱۰ سال آینده یکساله با پوشش ۱۰ سال آینده
  رشته شغلی

معماری ، عمران ، برق

تاسیسات ، گاز 

معماری ، عمران ، برق تاسیسات

گاز
ردیف تعهدات سرمایه ( ریال ) سرمایه ( ریال ) سرمایه ( ریال )
۱ هزینه پزشکی برای هر نفر 1.200.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000
۲ هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه 3.600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
۳ غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه عادی 12.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000
۴ غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه حرام 16.000.000.000 16.000.000.000 16.000.000.000
۵ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه 80.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000
۶ خسارت مالی در هر حادثه 1.500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000
۷ خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه 4.500.000.000 4.000.000.000 20.000.000.000
۸

پوشش تعهد دیات(مازاد بر تعهدات غرامت نقص عضو مندرج در بیمه نامه)

پوشش تا دیه سوم 4.000.000.000 1.000.000.000
۹ پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی (تبصره ماده ۶۶) در طی مدت بیمه نامه 11.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
  مبلغ حق بیمه 22.400.000 20.800.000 26.800.000
  حق بیمه با مالی ۲۰۰ میلیون 31.350.000 31.350.000 31.350.000
  حق بیمه با مالی ۳۰۰ میلیون 34.550.000 34.550.000 34.550.000
  حق بیمه با مالی ۴۰۰ میلیون 38.000.000 38.000.000 38.000.000
  حق بیمه با مالی ۵۰۰ میلیون 41.350.000 41.350.000 41.350.000

امکان تحت پوشش قراردادن پروژه های تحت نظارت 10سال قبل با پرداخت مبلغ 12.400.000 ریال برای مدت یکسال امکان پذیر است.  (طرح های  ب و گاز و تأسیسات )

دریافت فرم ثبت نام بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ، طراح ، محاسب

تماس با کارشناسان :

   شرکت نمایندگی حقوقی درجه ۱ بیمه البرز