026 3421 920 0-5

شرایط بیمه نامه مسئولیت

شرايط بيمه نامه مسئوليت
 
هـر روزه حوادث بيشماري در اطراف ما واقع مي شود كه طبق قانون ، فـرد يا افرادي مسئول جبران خسارت شنـاختــه مي شوند ، تأمين مبلغ خسارت يا غرامت زيان ديده كه معمولاً توسط مراجع قضايي تعيين مي شود مشكلات فراواني را براي افراد مسئول حادثه به دنبال دارد ، لذا مناسب ترين و اقتصادي ترين راه حل براي تأمين چنين اتفاقاتي ، پوشش بيمه مسئوليت مي باشد. نمونه اي از تقسيم بندي انواع اين بيمه نامه ها به شرح ذيل مي باشد :
 

۱. بيمه مسئوليت كارفرمادر قبال كاركنان 

كارفرمايان طبق قانون مسئول رعايت اصول ايمني و حفاظت از كارگـران و كاركنان شاغـل در محدوده مكانـي خود مي باشند و این بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما را تحت پوشش قرار می دهد.عليرغم نظارت و رعايت اصول ايمني ، حوادث متعددي در كارگاه و محل فعاليت كاركنان اتفاق میافتد و معمولا" طبق راي صادره از سوي مراجع قضايي ، كارفرما مسئول شناخته مي شود . با توجه به تنوع مشاغل كاري كه كارفرمايان در رابطه با كاركنان خود دارند و جهت سهولت و دسته بندي ريسكها و مشاغل ، كاركنان در سه زيررشته بيمه‌اي به شرح ذيل تقسيم بندي مي شوند
- كاركنان شاغل در پروژه هاي ساختماني 
- كاركنان شاغل در پروژه هاي عمراني 
- كاركنان شاغل در واحدهاي خدماتي ، صنعتي ، توليدي ، بازرگاني ، تجاري و ... 
در صورت وقوع حادثه حين كار تمامی کارکنان شاغل در محدوده محل کار تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود و غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان تا سقف خریداری شده تحت پوشش وقابل پرداخت می باشد.


۲. بيمه مسئوليت حرفه اي

اين بيمه نامه مسئوليت صاحبان حرفه و ارائه كننده خدمات اعم از حقيقي و حقوقي در قبال اشخاص استفاده كننده از آن خدمات ‌، كه ناشي از قصور ، غفلت و يا بي احتياطي، منجر به خسارت جاني و يا مالي مي گردد و فرد شاغل توسط مراجع ذيصلاح مسئول شناخته مي شود را تحت پوشش قرار مي دهد . از انواع اين بيمه نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 

الف) بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان 

پزشكان و پيراپزشكان مي توانند جهت جبران خسارت در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور آنها در انجام امور درماني يا پزشكي دچار صدمات جسمي يا رواني و يا فوت گرديده اند مسئوليت حرفه اي خود را تحت پوشش بيمه اي قرار دهند . بنابراين مي توانند با اخذ اين بيمه نامه با آرامش و اطمينان خاطر بيشتری به فعاليت بپردازند.
 
ب) بيمه مسئوليت مدني مديران مهدهاي كودك 

مديران مهدهاي كودك مشروط بر اينكه مربيان مهد همگي داراي مجوز كار در مهد تحت نظارت سازمان بهزيستي بوده و آموزشهاي مربوطه را طي نموده و داراي مدارك معتبر در اين خصوص باشند مي توانند غرامت جاني(فوت،نقص عضو وهزينه پزشكي) وارده به كودكان در داخل محدوده مكاني مهدكودك را ، در صورت احراز مسئوليت توسط مراجع قضايي ذيصلاح تحت پوشش بيمه قرار دهند.

 

ج) بيمه مسئوليت مدني مديران هتلها و واحدهاي اقامتي در قبال مسافران 

در اين بيمه نامه بيمه گر در صورت احراز مسئوليت مديران و كاركنان هتل ، خسارت جاني از قبيل فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد به مسافرين از بدو ورود تا زمان خروج از هتل را تا سقف تعهدات بيمه نامه و به ميزان درصد قصور آنها جبران مي نمايد. چنانچه هتل يا مركز اقامتي داراي امكانات تفريحي مانند سالنهاي ورزشي ، استخر ، آسانسور و ... باشد خسارات وارد به استفاده كنندگان از اين امكانات نيز تحت پوشش مي باشد .
 

د) ساير موارد و نمونه بيمه نامه هاي قابل ارائه در رشته مسئوليت حرفه اي به شرح ذيل مي باشد: 

- مسئوليت مسئولين فني مراكز درماني ، داروخانه ها ، بيمارستانها و كلينيك ها 
- مسئوليت شركت هاي تعمير و نگهداري و دارندگان آسانسور 
- مسئوليت مهندسين طراح ، ناظر ، محاسب ساختمان 
- مسئوليت مديران شهربازي در قبال استفاده كنندگان 
- مسئوليت مديران استخر و ناجيان غريق 

- مسئوليت شركت هاي بازرسي كيفي و كمي كالا
 
۳. بيمه مسئوليت مدني عمومي 
اين نوع بيمه نامه، مسئوليت قانوني اشخاص حقيقي و ياحقوقي را در مقابل خسارت هاي مالي و جاني وارده به افراد ثالث ناشي از فعاليت هاي روزمره آنها طبق قوانين جاري كشور تحت پوشش قرار مي دهد . از انواع اين بيمه نامه به موارد ذيل مي توان اشاره نمود:
 
الف) بيمه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث به تبع حريق 
اين بيمه نامه مكمل بيمه نامه آتش سوزي بوده و خسارات جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث و همسايگان ناشي از تحقق خطرات مندرج در بيمه نامه آتش سوزي را در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار طبق راي دادگاه يا بر اساس نظر كارشناس داراي صلاحيت و يا كارشناس بيمه گر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه مربوطه جبران مي نمايد .
 
ب) بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در قبال اشخاص ثالث 
در جريان تخريب ساختمان ها و بناهاي قديمي و احداث ساختمان جديد مخاطراتي وجود دارد كه بعضا" منجر به بروز خسارت هايي خواهد شد . جهت تامين پوشش براي حوادث مذكور و اطمينان خاطر بيمه گذار بيمه نامه سازندگان ابنيه در قبال اشخاص ثالث ارائه مي گردد. موضوع آن عبارت است از جبران خسارات جاني و مالي وارده به همسايگان ، ساختمان هاي مجاور و ساير اشخاص ثالث و اموال عمومي كه در جريان عمليات ساختماني ممكن است حادث گردد.
 
ج) ساير موارد و نمونه بيمه نامه هاي قابل ارائه در رشته مسئوليت مدني عمومي به شرح ذيل مي باشد: 
- مسئوليت مدني مديران پاركينگ هاي و نمايشگاه هاي فروش خودرو 
- بيمه مسئوليت مدني جامع شهرداري در قبال شهروندان 
- بيمه مسئوليت مدني ناشي از پروژه هاي عمراني (سدسازي ، پل سازي ، راهسازي و..)
- بيمه مسئوليت مدني پيمانكاران 

۴. بيمه مسئوليت قراردادي 
دراين نوع بيمه نامه ، مسئوليت بيمه گذاركه ناشي‌از نقض يكي از شرايط وتعهدات مندرج در قرارداد با طرف ديگر باشد اعم از اينكه اين تعهد بطور كامل انجام نگردد ويا بطور ناقص و با تاخير صورت پذيرد تحت پوشش قرار مي گيرد. مواردي از انواع بيمه هاي مسئوليت قراردادي به شرح ذيل معرفي مي گردد:
 
الف) مسئوليت متصديان حمل ونقل داخلي 
براساس اين بيمه نامه ،‌ مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت (مفاد ۳۷۴ الي ۳۹۷) و شرايط بارنامه صادره در قبال حوادثي نظير آتش سوزي، صاعقه ، انفجار ، تصادف و تصادم ، واژگون شدن ، برخورد با شئي ثابت و پرتاب محموله از روي وسيله حمل تحت پوشش قرار مي گيرد.
 
ب) مسئوليت حمل ونقل بين المللي كالا از طريق جاده (CMR)
 
ج) مسئوليت حمل ونقل ريلي
 
د) مسئوليت حمل ونقل هوايي
 
هـ) مسئوليت پيمانكار در قبال صاحبكار طبق قرارداد منعقده 

۵. بيمه مسئوليت كالا 
گسترش صنايع و توليد روز افزون انواع كالاها به همان اندازه كه رفاه بيشتري براي بشر ايجاد نموده مخاطرات بسياري را براي مصرف كنندگان از اين محصولات بوجود آورده است . توليدكنندگان انوع كالاهاي صنعتي و تجاري مطابق با قوانين و مقررات حاكم بر رعايت حقوق مصرف كننده مكلف و ملزم به جبران خسارت هاي جاني و مالي وارده به استفاده كنندگان از محصولات توليدي كه داراي عيب و نقص ، كيفيت نامطلوب و عدم كارايي مي باشند مي تواند تحت پوشش بيمه مسئوليت قرار گيرد .. از انواع اين بيمه نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 
الف) توليدكنندگان لوازم خانگي از قبيل اجاق گاز ، يخچال ، بخاري و تلوزيون و..
ب) توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن و پلي پروپيلن
ج) محصولات غذايي و دارويي و فرآورده هاي كشاورزي 
د) قطعات خودرو نظير لاستيك ، ميل لنگ