026 3421 920 0-5

بیمه مهندسی کالا، ماشین آلات و تجهیزات - شکست ماشین آلات

بیمه مهندسی کالا، ماشین آلات و تجهیزات - شکست ماشین آلات

توجه این بیمه نامه بر ماشین آلات و تاسیساتی میباشد که نصب و در حال بهره برداری میباشد، است و خسارت های ناشی از شکست ماشین آلات در حال بهره برداری که قابل پیش بینی نیز نیستند را تحت پوشش خود قرار میدهد. کارخانجات و کارگاه هایی که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند نیاز مند بیمه شکست ماشین آلات بوده. مدت اعتبار بیمه نامه 1 سال بوده که به درخواست شخص بیمه گذار قابل تمدید میباشد. سرمایه مورد بیمه این بیمه نامه عبارت است از ارزش ماشین آلات که شامل ارزش جایگزینی ماشین جدید مورد بیمه با احتساب عوارض گمرکی، هزینه حمل و نقل و در صورت وجود هزینه نصب . فرانشیز این بیمه نامه خسارت مادی 10% هر خسارت حداقل ………. ریال در هر حادثه را شامل شده که بیمه گذار باید آنرا پرداخت نماید. لازم به ذکر است که خسارت کلی هنگامی رخ میدهد که کل سرمایه مورد بیمه نابود و یا هزینه نجات و تعمیر آن بیش از سرمایه مورد بیمه باشد.

خسارات تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات شامل:

اشتباه در طراحی، ساخت یا نصب ماشین آلات که در زمان بهره برداری آشکار شده و دوره تضمین کارخانه سازنده نیز پایان یافته باشد.

معایب موجود در اقلام، مواد اولیه یا ریخته‌گری

اجرای نادرست کار

از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز

اتصال کوتاه – نوسان برق – قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر

کم شدن آب در دیگهای بخار – انفجار دیگهای بخار – انفجارات فیزیکی

یخ‌زدگی – یخ شناور

غفلت – عدم مهارت – سهل انگاری

شکست مکانیکی یا الکتریکی

اشکال در سیستم روغنکاری یا خنک کاری

سقوط – تصادم – واژگونی

خرابکاری غیر گروهی

سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌ مستثنی شده است.

البته بیمه گذار این امکان را دارد تا با پرداخت حق بیمه مازاد خطر آتش سوزی ، شکست حرز و سرقت را نیز تحت پوشش این بیمه نامه قرار دهد.