026 3421 920 0-5

بیمه مسئولیت مهندسان ناظر ، طراح ، محاسب و مهندسین مجری ساختمان

بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران ، افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در برابر زیان و صدمه وارده به دیگران مسئول هستند و باید نسبت به جبران آن اقدام نمایند. موضوع مورد بحث در بیمه های مسئولیت مدنی، اطمینان و جبران خسارت هایی که بعلت تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران است می باشد . در این بیمه ، خسارت های بدنی و خسارت های مالی مورد پوشش هستند .

این بیمه در جهت برقراری تأمین حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان های نظام مهندسی استان ها ، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می باشند، در برابر مالکین ساختمان ها ، اشخاص ثالث ( شامل همسایگان،عابرین و…) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی ( جانی و مالی ) عرضه شده است. تعهدات بیمه ای بیمه البرز برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود. مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد.

طرح های بسیار جذابی توسط شرکت نمایندگی پویا صنعت با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز منعقد گردیده است که به پیوست به شرح طرح ها می پردازیم.