026 3421 920 0-5

بخش دهم (خسارت)

بخش دهم :‌خسارت

۱. در زمان وقوع حادثه نحوه پرداخت خسارت در بيمه البرز به چه صورت است؟
- درصورتي كه خسارت ثالث مالي باشد مطابق ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و چنانچه خسارت بدني باشد برابر مواد ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ قانون مذكور خسارت وارده پرداخت خواهد شد.

۲. شعب پرداخت خسارت در كجا واقع گرديده و آيا واحد خسارت سيار در بيمه البرز وجود دارد يا خير؟
- با مراجعه به سايت شركت امكان اطلاع از شعب پرداخت خسارت فراهم ميباشد. واحد پرداخت خسارت سيار در استانهاي تهران ،البرز، قم، خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، كرمان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، گلستان، مازندران، گيلان، كردستان، كرمانشاه، ايلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سمنان، لرستان، همدان، مركزي، فارس، كهكيلويه و بويراحمد، قزوين، زنجان و ..... راه اندازي شده است و بيمه‌گذاران مي‌توانند در زمان حادثه با شماره تلفن۸۴۳۲۵-۰۲۱ تماس حاصل نمايند.

۳. آيا فقط تا چهار بار در سال خسارت شامل حال بيمه‌گذار مي‌گردد؟ 
- خير

۴. چرا سقف پرداخت خسارت بدون كروكي در ظهر بيمه‌نامه به روز نمي‌باشد؟
باتوجه به اينكه بيمه‌نامه‌هاي چاپ شده ممكن است توسط واحد صدور در همان سال مورد استفاده قرار نگيرد درج ميزان سقف پرداخت خسارت بدون كروكي موجب اشكال در زمان پرداخت خسارت مي‌شود. ليكن با توجه به قانون، حداكثر سقف خسارت بدون كروكي قابل پرداخت منوط به رعايت شرايط مربوطه برابر با ۲.۵% مبلغ ديه در ماه حرام مي باشد.

۵. چرا در تصادفات ناشي از تخلفات حادثه‌ساز در زمان پرداخت خسارت جاني ۱% و مالي ۲% خسارت به عهده مقصر حادثه مي‌باشد؟ 
مطابق ماده ۵ قانون اصلاح بيمه قانون بيمه شخص ثالث بيمه گر ملزم به جبران خسارتهاي وارده شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادف راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد بيمه گر موظف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي تواند جهت بازيافت يك درصد (۱%) از خسارتهاي بدني و دو درصد(۲%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد .

۶. چرا براي پرداخت خسارت، حضور دو خودرو الزامي است؟
- در كليه مواردي كه حادثه فاقد كروكي پليس بوده و نيز در مواقعي كه خسارت داراي كروكي بوده ليكن خسارت زيانديده بيش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ريال مي باشد جهت تاييد حادثه و احراز اصالت آن توسط كارشناس بيمه گر، حضور دو خودرو الزامي است. 

۷. سقف پرداخت خسارت بدون كروكي تا چه ميزان مي‌باشد؟
- حداكثر تا ۲.۵% مبلغ ديه در ماه‌هاي حرام كه هرسال توسط قوه قضائيه اعلام مي‌گردد، مشروط بر آنكه طرفين حادثه با يكديگر اختلافي نداشته و در زمان تصادف نيز داراي بيمه نامه معتبر باشند.

۸. آيا براي پرداخت ديه رأي دادگاه الزامي است؟
- در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند.

۹. آيا غرامت فوت راننده مسبب حادثه معادل سرمايه بيمه‌نامه پرداخت مي‌شود؟
- براي بيمه نامه هايي كه بعد از تاريخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ صادر شده باشد، ملاك پرداخت غرامت، سرمايه مندرج در بيمه نامه مي باشد و براي بيمه نامه هاي صادره قبل از تاريخ مذكور غرامت تا سقف مبلغ مندرج در بيمه‌نامه با رعايت ماه‌هاي عادي و حرام پرداخت مي‌شود. 

۱۰. چرا غرامت فوت راننده مسبب حادثه فقط مربوط به سال فوت است؟
براي بيمه نامه هايي كه بعد از تاريخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ صادر شده باشد، ملاك پرداخت غرامت، سرمايه مندرج در بيمه نامه مي باشد و براي بيمه نامه هاي صادره قبل از تاريخ مذكور غرامت مستند به تبصره يك بند ۲ آئين نامه شماره ۶۷ شوراي عالي بيمه تا سقف مبلغ مندرج در بيمه‌نامه با رعايت ماه‌هاي عادي و حرام در زمان حادثه پرداخت مي‌شود. 

۱۱. آيا تعهدات خسارت بدني،‌ قطع نخاع را هم دربر مي‌گيرد؟
- بلي

۱۲. به چه دليل خودروهاي داراي خسارت نمي‌توانند از شرايط اقساطي بيمه‌نامه استفاده نمايند؟
- الزام فراسازماني براي اين سرويس وجود ندارد و اين خدمت در اختيار شركت بوده و به عنوان ابزار تشويقي براي نگهداري بيمه‌گذاران فاقد خسارت طراحي شده است.

۱۳. چرا به راننده مقصر حادثه ديه مانند سرنشينان خودرو و يا ساير اشخاص ثالث تعلق نمي‌گيرد؟
- زيرا راننده شخص ثالث نيست(تبصره ۶ ماده يك قانون اصلاح قانون شخص ثالث) و راننده تحت پوشش حوادث راننده مي باشد.

۱۴. واژه يدك در بيمه‌نامه شخص ثالث كاميونها (تريلر) به چه معناست و در صورتي كه اين آيتم خريداري نشود و عامل بروز خسارت احتمالي، يدك باشد آيا خسارت قابل پرداخت است؟
- تريلر(يدك) عبارت از وسيله نقليه است كه با يك وسيله نقليه موتوري كشيده مي شود.
- در صورت اتصال هرگونه يدك و تريلر به خودرو با انتخاب آيتم يدك دارد ۱۵% به حق بيمه اضافه مي‌شود. ولي با توجه به عدم محاسبه حق بيمه اضافي براي خودروهاي باركش توسط ساير شركت‌هاي بيمه، به منظور پرهيز از اختلاف حق‌بيمه در حال حاضراضافه نرخ يدك اعمال نمي‌گردد. 
- درصورتي كه بيش از يك مورد يدك به خودرو باركش باشد ۱۵ درصد اضافه نرخ محاسبه خواهد شد.

۱۵. علت پرداخت جريمه تخلف حادثه‌ساز چيست؟ مگر كل هزينه نبايد توسط بيمه‌گر جبران شود؟
- ماده پنج قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث اشعار مي‌دارد در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك درصد از خسارت‌هاي بدني و دو درصد از خسارت‌هاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.

۱۶. چرا به راننده مقصر حادثه هزينه پزشكي پرداخت نمي شود؟
- با عنايت به بند الف ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، هزينه‌هاي معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه در صورتي كه مشمول قانون ديگري نباشد، حسب مورد برعهده بيمه‌گر مربوط يا صندوق است، لذا با توجه به پرداخت ۱۰% از حق بيمه، بيمه‌نامه‌هاي صادره شخص ثالث(تمامي شركت‌هاي بيمه‌اي) به حساب وزارت بهداشت، تحت عنوان تمركز وجوه درآمد اختصاصي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، مقرر گرديد: در اجراي مفاد ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، كليه بيمارستانهاي عمومي، تخصصي و مراكز درماني دولتي و غير دولتي نسبت به پذيرش، درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث رانندگي اعم از سرپائي و بستري اقدام نمايند.

۱۷. مقصر حادثه تا چه زماني مي تواند اعلام خسارت كند؟ 
در اولين فرصت پس از وقوع حادثه.

۱۸. آيا ديه مسلمان و غيرمسلمان متفاوت است و اگر به كسي كه غير مسلمان است و ديه آن بالاتر از فرد مسلمان باشد خسارت وارد كند،خسارت به چه صورت پرداخت مي شود؟
- بيمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند. 

۱۹. آيا ديه زن و مرد در زمان پرداخت خسارت متفاوت است؟
- بيمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند. 

۲۰. آيا خسارت وارد بر وسيله نقليه زيان ديده، قابل پرداخت است؟
- بطور كلي زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

۲۱. اگر خودرو متعلق به دوست من باشد و من راننده آن باشم و تصادف كنم، آيا بيمه خسارت زيان ديده را پرداخت مي كند؟ 
خسارت مطابق با قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه قابل پرداخت مي باشد.

۲۲. آيا در زمان خسارت بدنه ترسيم كروكي الزامي است ؟
در صورت تاييد خسارت توسط كارشناس بيمه گر، مشروط بر آنكه خسارت كمتر ۲.۵% مبلغ ديه در ماههاي حرام باشد نيازي به ارائه كروكي نمي باشد ليكن مازاد بر مبلغ مذكور و يا در صورت عدم تائيد حادثه توسط كارشناس، ارائه مدارك قضائي و انتظامي (كروكي) الزامي مي باشد. لازم به ذكر است پرداخت خسارت مازاد بر ۲.۵% مبلغ ديه بدون ارائه كروكي (در صورت تائيد حادثه) منوط به كسر مبلغي به عنوان كسورات عدم كروكي از خسارت مي باشد.

۲۳. علت عدم پرداخت خسارت با دنده عقب چيست؟
اين گونه خسارتها در صورت تائيد كارشناس بيمه گر قابل پرداخت مي باشد ليكن بدليل وقوع تخلفات در در اين موارد، خسارتهاي از اين دست نياز به بررسي و ارائه مستندات بيشتري دارد.

۲۴.واژه يدك در بيمه نامه شخص ثالث كاميونها (تريلر) به چه معناست و در صورتيكه اين آيتم خريداري نگردد و عامل بروز خسارت احتمالي ، يدك باشد، آيا خسارت قابل پرداخت است ؟
مراجعه به پاسخ سوال ۱۵

۲۵.چرا سقف پرداخت خسارت بدون كروكي در ظهر بيمه نامه به روز نمي‌باشد؟ 
باتوجه به اينكه بيمه‌نامه‌هاي چاپ شده ممكن است توسط واحد صدور در همان سال مورد استفاده قرار نگيرد درج ميزان سقف پرداخت خسارت بدون كروكي موجب اشكال در زمان پرداخت خسارت مي‌شود. ليكن با توجه به قانون، حداكثر سقف خسارت بدون كروكي قابل پرداخت منوط به رعايت شرايط مربوطه برابر با ۲.۵% مبلغ ديه در ماه حرام مي‌باشد.

۲۶. آيا راننده در زمان حادثه جزء اشخاص ثالث محسوب مي شود و مي تواند خسارت جاني دريافت كند؟ خير، راننده مسبب حادثه مي تواند در صورت بروز حادثه از محل پوشش حوادث راننده جهت جبران غرامت(نقص عضو، فوت، از كارافتادگي دائم – موقت و كلي- جزئي) استفاده نمايد.