026 3421 920 0-5

بیمه حمل و نقل کالا صادراتی (عمومی)

بیمه حمل و نقل کالا صادراتی (عمومی)

صادر کنندگان جهت عرضه کالا های خود به بازار های جهانی و خارج از کشور تحت عنوان بیمه حمل و نقل کالا صادراتی(عمومی) قرار میگیرند و تمامی صادر کنندگان به این بیمه نیاز مند هستند.