026 3421 920 0-5

بخش ششم (کارت سبز)

بخش ششم : كارت سبز

۱. آيا بيمه‌نامه در خارج از محدوده جغرافيايي كشور اعتبار دارد؟
- طبق ماده ۲۰ قانون بيمه شخص ثالث پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران است مگر آن كه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد. براي تردد در قلمرو تعدادي از كشورها بيمه‌نامه كارت سبز مورد نياز است و در صورت وقوع تصادفي كه مقصر آن يك راننده خارجي داراي كارت سبز باشد زيان‌ديدگان مي‌توانند به دفتر كارت سبز آن كشور كه تصادف در آنجا واقع شده، مراجعه كرده و با استفاده از راهنمايي‌هاي دفتر كارت سبز، زيان‌هاي وارده را جبران كنند.

۲. در خصوص صدور بيمه‌نامه‌هاي ثالث بين‌المللي آيا بيمه البرز قادر به صدور و جوابگويي براي اينگونه بيمه‌نامه‌ها است؟
- با توجه به بررسي همه جانبه بنا به دلايلي صدور بيمه‌نامه كارت سبز فعلاً در بيمه البرز انجام نمي‌شود.