026 3421 920 0-5

بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (عمومی)

بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (عمومی)

قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت (عمومی) برای تحت پوشش قرار گرفتن کالاهایی که از کشوری خارجی حرکت کرده و به کشور خارجی دیگری می‌روند مورد استفاده قرار میگیرند.
این قرار داد بیمه ای را می‌توان به 2بخش تقسیم نمود:
عبوری: کالاهایی که وارد مرز های ایران شده و ازداخل ایران گذر میکنند.
غیرعبوری: شامل کالاهایی که روی مرز های ایران گذر نمیکنند
کالاهایی که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور جابجا می‌شوند، تحت عنوان بیمه های داخلی تحت پوشش بیمه ، شرکت بیمه ایران قرار می‌گیرند.