026 3421 920 0-5

بیمه مهندسی کالا، ماشین آلات و تجهیزات - فساد کالا در سردخانه

بیمه مهندسی کالا، ماشین آلات و تجهیزات - فساد کالا در سردخانه

بیمه فساد کالا در سردخانه، خسارت های وارده به کالا هایی که قابلیت نگداشته شدن در سرد خانه را دارند شامل مواد پروتئینی، سبزیجات، میوه جات، مواد شیمیایی و دارئیی، فرآورده های لبنی را زیر چتر حمایتی خود قرار میدهد. بیمه فساد کالا در سرد خانه خطراتی که باعث به وجود آمدن مشکل در سیستم سرمایش محفظه های سردخانه میشود نیز تحت پوشش خود قرار میدهد. مدت زمان بیمه حداکثر 1 سال بوده که به درخواست فرد متقاضی قابل تمدید خواهد بود. سرمایه مورد بیمه در این بیمه نامه شامل ارزش کالا ها در روزی که انتظار فروش آن میرفته با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل در صورت وجود میباشد. فرانشیز بیمه نامه ، خسارت مادی 15% هر خسارت حداقل……ریال در هر حادثه است. خسارت کلی در این بیمه نامه زمانی رخ میدهد که کل سرمایه مورد بیمه نابود شده باشد. دوره زمانی عدم بروز خسارت از توقف سیستم سرمایشی سردخانه بسته به نوع کالای انبار شده متفاوت است.

خسارات تحت پوشش این بیمه نامه شامل:

تلاف یا خسارت وارد به کالاهای بیمه شده موجود در سردخانه بعلت یکی از علل زیر:

خروج ناگهانی و غیر قابل پیش بینی مبردها از مدار خود

شکست مکانیکی تجهیزات سردخانه

یخ‌زدگی تصادفی در درجه حرارت توصیه شده

مواد یا اقلام معیوب در سیستم سردخانه

اشتباه در طراحی سیستم سردخانه

آلودگی نشتی مبرد

انفجار فیزیکی

قطع برق، گاز یا هر سوخت دیگر

غفلت، سهل‌انگاری

خرابکاری غیر گروهی

سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

بیمه‌گزار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش گیرد.

بیمه گذار این توانایی را دارد تا با پرداخت حق بیمه اضافه خطرات سیل، آتش سوزی، سرقت، زلزله و شکست حرز را نیز به قرار داد با بیمه گر اضافه نماید.