026 3421 920 0-5

بخش چهارم (بیمه نامه های کوتاه مدت)

بخش چهارم:‌ بيمه‌نامه‌هاي كوتاه مدت 
 
۱. شرايط صدور بيمه‌نامه‌هاي كوتاه مدت چگونه است؟
در حال حاضر امكان صدور بيمه‌نامه بصورت كوتاه مدت ۹۰ و ۱۸۰ روزه به ترتيب با دريافت ۳۰ و ۶۰ درصد حق‌بيمه يكسال با رعايت شرايط ذيل وجود دارد:
-در صورتيكه سابقه بيمه‌نامه تمديدي بيش از۲۷۰ روز باشد بيمه‌نامه صادره مطابق دستورالعمل مزبور مشمول تخفيف عدم خسارت با يكسال افزايش تخفيف خواهد بود.
-در صورتيكه سابقه بيمه‌نامه كوتاه‌مدت تمديدي كمتر از۲۷۰ روز باشد بيمه‌نامه بدون اعمال تخفيف عدم خسارت و يا حداكثر به ميزان تخفيف مندرج در بيمه‌نامه صادر مي‌شود.
-ارائه بيمه‌نامه كمتر از يكسال براي وسائل نقليه صفركيلومتر و موتورسيكلت‌ها (اعم از صفر كيلومتر و كاركرده) مجاز نيست.
در زمان صدور بيمه‌نامه كوتاه‌مدت در موارد فقدان سوابق بيمه‌اي وسيله نقليه غير صفركيلومتر يا موتورسيكلت‌ها، جريمه موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث اعمال خواهد شد.

۲. چرا در بيمه‌نامه‌هاي كوتاه مدت (سه ماهه و شش ماهه) چهار عدد برش بيمه‌نامه ضميمه مي‌شود؟
- به لحاظ قانوني با در دست داشتن بيمه‌نامه يكساله و حتي كوتاه‌مدت ۳ ماهه محدوديتي در تعداد خسارات و مراجعه براي دريافت خسارت وجود ندارد.

۳. چرا حق بيمه شخص ثالث كوتاه‌مدت ۳ يا ۶ ماهه بصورت روزشمار محاسبه نمي‌شود؟
- مطابق ماده ۱۵ آئين نامه اجرايي ماده ۸ اصلاح قانون شخص ثالث در صورتيكه مدت بيمه‌نامه كمتر از يكسال باشد حق بيمه مطابق جدول تعرفه كوتاه مدت محاسبه مي‌شود.

۴. در صورت اسقاط خودرو تكليف بيمه شخص ثالث چه مي‌شود؟
- در صورت عدم دريافت خسارت با ارائه فرم تحويل خودرو (ستاد تبصره ۱۳) از تاريخ مراجعه بيمه‌گذار يا تاريخ تأييد نيروي انتظامي با تعرفه كوتاه‌مدت بيمه‌نامه فسخ مي‌گردد.