026 3421 920 0-5

بیمه آتش سوزی (توضیح)

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی به جبران خسارات وارده و تامین زیان های مالی و مادی وارده به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول افراد حقیقی و حقوقی در برابر حوادث آتش سوزی می پردازد.

همانطور که بیان شد بیمه آتش سوزی خسارات مالی را تحت پوشش خود قرار می دهد نه خسارات جانبی که به افراد وارد شده، البته این بیمه خسارات وارده به اشخاص ثالث که توسط آتش سوزی به آنها وارد شده و مسئولیت آن به عهده بیمه گذار می باشد.

بیمه آتش سوزی این خسارات را تحت پوشش قرار می دهد و یا به صورت جدا از طریق بیمه مسئولیت مدنی مورد تامین شرکت های بیمه قرار می گیرد.

 

انواع بیمه نامه های آتش سوزی :

1 - مراکز صنعتی

2 - مراکز غیر صنعتی

3 - بیمه آتش سوزی معمولی مراکز غیر صنعتی

4 - واحد های مسکونی - طرح زلزله

5 - واحد های مسکونی - معمولی منازل

6 - واحد های مسکونی

7 - واحد های مسکونی - طرح همگانی

8 - واحد های مسکونی - جامع خانه و خانواده

9 - طرح جامع اصناف