026 3421 920 0-5

بيمه درمان تكميلي انجمن داروسازان ایران

قرارداد بيمه درمان تكميلي انجمن داروسازان ایران


این قرارداد در دوره تعهد بيمه نامه درحال ارائه خدمات درمانی میباشد.

جدول تعهدات بیمه نامه

فرم ثبت نام

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت

 

آدرس: کرج، شهرک اوج ، خیابان نواب صفوی ، انتهای نواب هشتم ، خانه داروساز ، طبقه سوم ، انجمن داروسازان - تلفن تماس:   ۴-۳۲۵۴۳۸۳۰-۰۲۶

 

« روابط عمومی شرکت نمایندگی پویا صنعت تجارت البرز شریف »