026 3421 920 0-5

بیمه کشتی(توضیح )

بیمه کشتی

در دوره انقلاب صنعتی و به دنبال آن توسعه و پیشرفت صنایع تولیدی ، بخش حمل و نقل از اهمیت و ضرورت ویژه ای به عنوان زیر ساخت توسعه صنایع بیش از پیش آشکار گردیده و با توجه به موقعیت جغرافیایی (مکان) ظهور انقلاب صنعتی، بخش حمل و نقل دریایی به عنوان زیر ساخت توسعه سایر صنایع مورد توجه بیشترقرارگرفته است که با اختراع ماشین بخار عصر جدید دیگری بر انقلاب صنعتی ظاهرشده است .
بنابراین در همان ابتدای فعالیت صنعت بیمه در اروپا که در مدت کوتاهی پس از آن منجر به ظهور اتحادیه و موسسه ای به نام انستیتو بیمه گران لندن شده است سبب شده است تا با تاسیس انستیتو بیمه گران لندن ، تدوین بیمه نامه های دریایی که در آغاز مربوط به محموله های (کالاها) دریایی بوده است شروع و در تکمیل این فرایند به دلیل خطرات و خسارت هایی که به خود وسایل مورد حمل (کشتی ها ) در میسر حمل و نقل کالا ها واقع می شد انستیتو بیمه گران لندن را در دهه های پایانی قرن نوزدهم برآن داشت تا کشتی ها (بدنه و ماشین آلات ) را تحت پوشش بیمه ایی قرار داده ، اگر چه خطرات مورد تعهد دراین دوره محدود به چند خطر اصلی و یا ناشی از غرق کامل مورد بیمه بوده است اما همین مقدار که توانسته است مالکین شناورها را در هنگام بروز حوادث دریایی از خطر ورشکستگی نجات دهد و موجب امنیت و آرامش دریانوردان گردد گام مهمی برای صنایع دریایی به حساب می آمد.
کم کم به موازات رشد و توسعه صنعت حمل و نقل دریایی ، به خطرات مورد تعهد شناورها که در آغاز منحصر به پوشش بیمه بدنه کشتی ها بوده ، ماشین آلات اصلی و فرعی توسعه یافتند و به تعهدات و خطرات دریایی مندرج در کلوزهای بیمه شناورها مجموعه شرایط( کلوز) جزئی تری اضافه شده است.
تاجائیکه خسارت های ناشی از خطای خدمه کشتی ، تعمیرکنندگان آن ، مسئولیت های ناشی از تصادم به شناورهای مقابل ،پوشش خطرات ناشی از جنگ، برخورد با تاسیسات بندری و اسکله و مسئولیت سازندگان شناورها که خطرات مربوطه در دسته بندی های مختلف وتحت عناوین کلوزهای شماره 280، 284، 289، 300 ، 346 و…نامگذاری شده نیز اضافه شده است که البته تا کنون نیز با اصلاحات اندک بر برخی مفاد و شرایط حاکم بر کلوزهای بیمه شناورها کماکان به قوت خود باقی است. ( آخرین اصلاحات مربوط به سال 2003می باشد(.
لذا همانگونه که ملاحظه می گردد کلوزهای تدوین شده انستیتو بیمه گران لندن که به سرعت به عنوان کلوزهای استاندارد در جهان معرفی شده است مورد استقبال کاربران شناورها، مالکان و اجاره کنندگان کشتی و ذینعفان آن قرار گرفته و صنعت بیمه نیز در دنیا با توجه به خطرات مورد درخواست مالکان کشتی ها اقدام به ارائه پوششهای مورد نیاز (صرفاً بدنه و ماشین آلات کشتی ها) مالکان نموده و تا کنون نیز ادامه داشته است.

 

انواع بیمه نامه های کشتی:

1 - بیمه بدنه کشتی

2 - بیمه مسئولیت سازندگان کشتی

3 - بیمه مسئولیت کشتی