026 3421 920 0-5

بیمه مسئولیت سازندگان کشتی

بیمه مسئولیت سازندگان کشتی

این بیمه مسئولیت سازندگان کشتی‌ها را تحت پوشش خود قرار داده و موارد استفاده از آن برای حوضچه‌های تعمیراتی و یا کارخانجات ساخت شناورها می‌باشد. کلیه سازندگان کشتی ها به این بیمه نامه نیاز دارند. خطرات مندرج در این پوشش شامل مسئولیت های احتمالی سازندگان شناورها جهت ساخت وبه آب اندازی کشتی ها را طبق شرایط و مفاد مقرر در کلوز بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد . مدت اعتبار برای بیمه‌‌‌های دریایی حداکثر یک سال می‌باشد که از زمان پرداخت اولین قسط و یا پرداخت کل حق بیمه توسط شرکت بیمه ایران شروع میشود.