026 3421 920 0-5

انواع بیمه نامه های خودرو

بیمه خودرو (توضیح)

باتوجه به آمار بالای تصادفات رانندگی، شرکت های بیمه جهت جبران این خسارات، خودرو را در برابر عوامل گوناگون بیمه می کنند. به طور کلی بیمه خودرو شامل بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث می باشد که که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، بیمه شخص ثالث اجباری می باشد.

یک تحقیق میدانی از واحدهای پرداخت خسارت شرکت های بیمه نشان داده است بیش از ۸۰ درصد نارضایتی مردم از خدمات بیمه گران ناشی از کمبود اطلاعات در زمینه بیمه نامه و شرایط مندرج در آن است.

بیشتر بیمه گذاران از ویژگی های بیمه نامه خود بی اطلاع اند و همین موضوع موجب می شود تا در بسیاری از تصادفات و دریافت خسارت از بیمه گر آن چنان که باید رضایت نداشته باشند. پرسش هایی چون «بیمه بدنه اتومبیل چیست و چه خطراتی را بیمه می کند؟، «حق بیمه بدنه بر مبنای چه عواملی تعیین می شود؟»، «آیا می توان برای خرید بیمه بدنه تخفیف گرفت؟»، «آیا قدمت اتومبیل بر نرخ حق بیمه تاثیر دارد؟»، «آیا بیمه نامه بدنه اتومبیل را می توان به اتومبیل دیگری انتقال داد؟»، منظور از «خسارت کلی» و «خسارت جزئی» چیست؟ و «آیا حق بیمه بدنه، ارتباطی با نوع استفاده اتومبیل دارد؟» تنها بخشی از سووالات متداول مردم درخصوص بیمه بدنه خودرو است.

فارغ از خرید این بیمه، گرفتن خسارت و استفاده درست از بیمه نامه براساس حقوقی که در آن وجود دارد، برای بیمه گذاران اهمیت خاصی دارد.

انواع بیمه نامه های خودرو عبارتند از :

1 - بیمه خودرو (بیمه بدنه)

2 - بیمه خودرو (شخص ثالث)