026 3421 920 0-5

بیمه بدنه کشتی

بیمه بدنه کشتی

کشتی ها وسایلی اند که با بهره مندی از وسایل ناوبری و در یا نوردی قابلیت رفت و آمد در راه های آبی را دارند کاربردهای اصلی کشتی ها ،حمل بار به 2 شکل فله یا کانتینر بر ،جابه جا نمودن مسافر ،صید و نفت کش ها می باشد .در بیمه شناور از شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتو بیمه گران لندن ارائه می گردند و در تمامی موسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی –جزئی )،مسئولیت ناشی از صدمات ،هزینه های زیان همگانی ،هزینه های جلوگیری از گسترش خسارت و نجات استفاده می گردد.اغلب شرکت های بیمه از جمله شرکت بیمه ایران در زمان بیمه کردن کشتی ،نرخ خود را طبق سال ساخت،نوع کشتی ،درجه و نوع طبقه بندی آن ،ظرفیت و تناژ کشتی و قوه محرکه،پرچمی که کشتی تحت آن به ثبت رسیده است و سایر عوامل مورد نظر شرکت های بیمه،محاسبه می نماید.